Femø

Print Du er her: Forside » For Femøboere

Generalforsamling i Femø Beboerforening, 2. april 2016

*Femø Beboerforening afholder ordinær generalforsamling: *
Lørdag, d. 2. april 2016 kl. 14.00 på Femø Kro

Klik for at se:
Regnskab for Det Gule Magasin 2015
Regnskab for Femø Beboerforening 2015

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent.
2. Valg af 2 stemmetællere.
3. Bestyrelsens beretning.
4. Beretning fra udvalg.

 • Ø-kontakt
 • TURBO-udvalg.
 • Ø-sammenslutningen.

5. Udvalg med selvstændig økonomi fremlægger reviderede regnskaber til godkendelse
6. Beboerforeningens reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.
7. Fremlæggelse af det samlede årsregnskab for Beboerforeningen til godkendelse.
8. Fremlæggelse og godkendelse af budget for det kommende år.
9. Fastsættelse af kontingent.

 • Bestyrelsen Foreslår: Uændret kontingent.

10. Behandling af indkomne forslag.
Bestyrelsen fremlægger forslag til 3 vedtægtsændringer:

 • Punkt 5 på dagsordenen vedr. udvalg med selvstændig økonomi udgår.
 • Udsendelse af girokort vedr. kontingent m.m. ændres til udsendelse med blad nr. 3, i september, og betalingsfrist ændres til 31. december.
 • Foreningen hæfter alene med sin formue. Der påhviler ikke foreningens bestyrelse eller foreningens medlemmer personlig hæftelse for foreningens forpligtelser.

11. Valg af 3 medlemmer og 2 suppleanter til bestyrelsen.

På valg er:

 • Lis Christoffersen – villig til genvalg
 • Ulrik Andreasen – villig til genvalg
 • Henning Grenaae – villig til genvalg

Valg af 2 suppleanter:

 • Peter Heiberg – ønsker ikke genvalg
 • Inge-Lise Bisted – villig til genvalg

12. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
Bestyrelsen foreslår som revisorer:

 • Esben Roug – villig til genvalg
 • Palle Sørensen – villig til genvalg
 • Og som revisorsuppleant:
 • Carsten Vindnæs – ønsker ikke genvalg

13. Eventuelt.

P. B. V.. Jørgen Larsen, formand for Femø Beboerforening.