Femø

Print Du er her: Forside » Opslagstavlen

Fbf generalforsamling, 24. marts 2018

Femø Beboerforening
Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen 24.marts 2018
for perioden marts 2017 – marts 2018
.
Ulrik Andreasen er efter generalforsamlingen valgt som Beboerforeningens formand. Ulrik har sammen med sin kone Marianne fritidshus på Femø og er gået på pension, så han har god tid til at nyde tilværelsen på Femø.
Ulrik har folkeregisteradresse i Rødovre, og har været medlem af bestyrelsen i en årrække.
.
Jeg (Ulrik) starter med en lille indledning til Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen 24.marts 2018 for perioden marts 2017 – marts 2018:
Jørgen Larsen har været formand i Beboerforeningen de første ¾ af beretningsperioden, mens jeg har varetaget formandsposten fra starten af januar 2018 – og frem til nu.
.

.
Jørgen (som sidder her med sin gave) og jeg har aftalt, at jeg aflægger den samlede beretning for perioden – og med Jørgen som mulig sufflør. Det er en praktisk ordning, så vi undgår at tale i munden på hinanden.
Formelt , passer det også med, at jeg – lige nu – er formand for foreningen. Og bestyrelsens beretning bør aflægges af et medlem af bestyrelsen. Nok om det.
Beretningen bliver lidt længere end jeg havde forestillet mig. Den bliver tilgængelig på www.femo.dk senere i sin fulde ordlyd. Vi har uddelt en side med afsnitsoverskrifter i beretningen og med tilhørende kort opsummering af pointer markeret med grå baggrund. Det skulle lette jeres mulighed for overblik.
.
Tanken er desuden, at vi i bestyrelsen vil arbejde ud fra disse pointer eller mål i det kommende år.
.
.
.
.
.
Generalforsamlingen 1. april 2017
…..på Femø Kro, var godt besøgt. Bestyrelsens forslag til ændrede vedtægter, blev vedtaget. Men – da der ikke på generalforsamlingen var mindst 2/3 af de stemmeberettigede til stede, skal vedtagelsen af de nye vedtægter gentages i dag. Det gør vi så under dagsordenens punkt 10 – indkomne forslag.
Vedtægter er ikke noget man sådan skal gå og ændre i for tit. Men jeg kommer tilbage til, at der nok er noget i vedtægterne, som vi skal se på ved en kommende generalforsamling.
.

.
Nyt færgesamarbejde og ny færgeteknologi:
I maj var der en høring på Christiansborg om færger til alle småøerne. Færgesekretariatet, som koordinerer på tværs mellem færgeselskaberne – præsenterede et forslag om en afløserfærge, som kan bruges på alle øer. Der tegnes og regnes på en sådan færge, da der både er forskellige anløbsmuligheder, og forskellige størrelse på færger til de forskellige øer.
Der er god fornuft I en fælles reserve-færge, som kan sættes ind på alle færgefarter, ved behov.
Her i starten af 2018 kom det frem i medierne, at de faktisk er nået ret langt med planer om en hybridfærge i mellemstørrelse – som Femøsund – og at fremtiden nok er hybrid drift. Altså et miks mellem el-drift (batteri) og forbrændingsmotor, som det kendes fra biler. Først til en reservefærge, men også når der skal udskiftes færger hos de enkelte selskaber.
Der arbejdes også med lettere materialer i konstruktionen end de nuværende. Måske kan solceller og vindenergi også komme ind i billedet her?
Ny hybridfærge er nok ikke ”lige på trapperne”, men det er godt at vi er den del af sådan en mulighed. Vores færge ”Femøsund” holder jo ikke evigt.
.
Den blå landevej
…er jo folketingets beslutning fra 2016 om, at det skal koste det samme pr. kilometer at sejle med færge til de danske øer, som det koster at køre på landevej – og ikke mere som hidtil. Det er lovet gennemført i løbet af 2019 til gavn for erhverv og aktiviteter / turisme på øerne.
Om det kommer til at gælde hele året, eller det kun bliver uden for højsæsonen er endnu ikke afklaret. Vi vil – ligesom de andre øer – jo gerne have lave priser hele året.
Denne positive udvikling er lidt grumset i processen hen i mod målet.
Det virker helt urimeligt, at vi nu får langt mindre tilskud til nedsættelse af taksterne til Femøsund end for eksempel trækfærgen til og fra Orø får. Det har både noget med hyppig trafik og nuværende prisniveau at gøre.
På den lange bane – eller skal vi sige den varige sejlads – altså efter den blå landevej er gennemført som løsning i 2020, får vi fuld gavn af princippet om samme pris på vandet som på landet.
.
Det Gule Magasin
….har fået solceller på taget – og de virker. Det betyder billigere strøm til det Gule Magasin. Og de producerer strøm året rundt.
Gennemførelsen af projektet, har desværre været så længe undervejs, at det nok også har haft betydning for at Beboerforeningen modtog en opsigelse af lejemålet fra de – nu – tidligere havnehøkere Susi og Bo.
Bo og Susi har med vilje og sejhed løst en vanskelig opgave ved at drive havnehøkeren – en lille dagligvarebutik i – det mange desværre kalder ”udkantsdanmark” – og så endda på en lille ø – i 7 år.
Det fortjener tak og anerkendelse.
Det gavner ikke nogen at grave rundt i detaljer om årsager og virkning af de uenigheder, der har været mellem os i bestyrelsen for Det Gule Magasin og Bo og Susi som lejere.
Mudderkastning bliver alle bare snavsede af.
.
Som ejere af ”Det Gule Magasin” har vi 2 ufravigelige krav til vilkår for udlejning af butikken:
Der skal ikke permanent støttes med kontingentkroner fra Beboerforeningen – og – butikken skal være åben hele året.
Disse krav viste sig uforenelige med Bo og Susi´s ønske om lavere leje og/eller begrænsninger i åbning i vinterperioden.
.
Beboerforeningens bestyrelse havde tidligt i 2017 signaleret til Bo og Susi, at hvis de efter de mange års virksomhed ønskede at komme ud af deres lejekontrakt før tid – ville vi være indstillet på at finde en løsning med dem om at fravige tidligste slutdato efter kontrakten – 1. maj 2018.
Vi modtog og accepterede Bo og Sussis opsigelse til ophør i Det Gule Magasin med virkning fra 31. september 2017.
.
Nye høkere på havnen
Allerede inden opslag af lejemålet af butikken i Det Gule Magasin havde vi modtaget forespørgsler om at overtage lejemålet. Det gav os optimisme i forhold til en – forventet – svær opgave.
Lisa og Carsten kom også på banen med en ansøgning. Efter nogle gode snakke om kvalifikationer og krav og ønsker fra begge sider, endte vi med en underskrevet kontrakt om leje af Det Gule Magasin.
Kontrakten er som sådan et forhold mellem os i Bestyrelsen og Lisa og Carsten. Men jeg vil nævne, at vi har fastholdt kravene om helårsåbent og om en leje, så vi lever op til de nye vedtægters bestemmelse om, at vi skal sikre en dagligvarehandel på Femø. Det har vi blandt andet gjort ved at binde os kontraktligt til at sætte en andel af lejen af til fornyelse og vedligeholdelse – også af solcellerne.
Vi har præciseret, at ansvaret for drift – inden for de særlige rammer om helårsåbning – ligger hos høkerne Lisa og Carsten. Butikken har også ændret stil – eller image – om I vil. Forandring er altid oplivende.
Vi glæder os over de nye høkere og den fine opbakning til dem – og – jeg vil slutte denne del med at opfordre jer alle til at købe varer hos Høkerne på havnen.
.
Nå nej slutte? – jeg bør også nævne: Høkerne – ”Nu med apoteksudsalg”:
Det lykkedes faktisk for høkerne – efter initiativ fra Beboerforeningen – at indgå en aftale om både håndkøbsmedicin og udlevering af recept-pligtig medicin med Løve Apoteket, som ligger i Lollandscentret i Maribo. Apoteket er forpligtet til at lave halvårlige tilsyn på Femø. Det indebærer en udgift for apoteket. Aftalen er gavnlig for høkerforretningen og for beboerne på Femø, så der er al mulig grund til at bruge tilbuddet. Husk også, at hvis I selv køber og henter medicin i Maribo – så brug Løve-apoteket.
.
Hjemmeplejesagen i Lolland Kommune og sagen om buskørsel på Femø:
2 sager med afgørende betydning for Femø er ikke endeligt afsluttet.
Der ser ud til at vi får ret til døgnpleje på øerne i Lolland Kommune – altså også på Femø. Vi har støttet Fejø i sagen. Men de har ønsket at køre principsagen alene.
Vi har fra Femø rejst en sag mod nedskæringerne i vores busdrift. Vi kæmper for – og håber på – et godt resultat.
Både sagen om døgnpleje og sagen om buskørsel bliver behandlet nærmere under beretning fra Ø-kontakterne under dagsordenens punkt 4.
.
Bredbånd uden for de røde streger:
Det er en svær opgave at løse. Senest har Fibia meddelt, at de simpelthen ikke vil lægge fibernet ned til de resterende boliger uden for de røde streger. Det svar vil vi have uddybet og begrundet.
Den statslige bredbåndspulje er brugt til tætbebyggede områder med mange mulige kunder – blandt andet i hovedstaden og i Nordsjælland.
Regeringen lægger op til at udbygning af bredbåndsnettet fortsat skal styres af markedet. Hvis det bliver tilfældet, ser det svært ud for vores resterende interesserede uden for de røde streger. Måske kan et salg af TDC til pensionskasser få positiv betydning for vores muligheder?
Forhandlinger på Christiansborg går snart i gang. Der er heldigvis tegn på, at flere politikere får øjnene op for, at markedskræfterne ikke sikrer, at yderområder bliver tilgodeset i tilstrækkeligt omfang.
Jeg har været i kontakt med Femøboerne uden for de røde streger. Det er seje folk, så de giver ikke op.
Vi fortsætter derfor indsatsen for at få ordentligt bredbånd på rimelige vilkår til de yderst beliggende ejendomme på Femø. Det kan blive et hektisk forår/sommer med den opgave.
.
Turisme:
Der var igen i år lavet et omfangsrigt program, for turismens dag lørdag d. 8. juli 2017.
Der foregik som sædvanligt rigtig meget forskelligt rundt på hele øen. Efter aftale med overfartslederen, var der ekstra færge til Femø om formiddagen og retur igen om aftenen. Alt forløb fint med god stemning og ca. 400 besøgende., Dagen blev sluttet af med spisning og musik på kroen. Succesen skyldes god planlægning og forberedelse, og især at så mange på Femø har lyst og energi, til at yde en stor indsats på dagen.
Tak til TURBO-erne og alle I andre ildsjæle.
Vores Sheltere – med klubhus og bad /køkken – ved sportspladsen er ved at blive kendt. Der kommer efterhånden en del, som vil overnatte der. Det tager tid at blive kendt for et tilbud som det. Shelterne bliver måske ikke en guldgrube for os, men brugen af dem smitter positivt af på antallet af turister og deres forbrug på øen.
Det lysner også for vores forslag om en Campingplads på ”jazz-arealet”. Den er kommet med i Lolland Kommunes Lokalplan. Når jeg siger ”vores” er det altså fælles med jazzens bestyrelse.
Beboerforeningen/TURBO-udvalget inviterer de aktive ved turismens dag til møde på Femø Kro den 25.april 2018.
Mødet er ikke kun ”opvarmning ” til turismedagen 7. juli 2018, men først og fremmest oplæg til styrket samarbejde mellem store og små turistaktører. Det forsøger vi at hjælpe yderligere fremad med et oplæg ved turistchef Louise Marie Friederichsen fra Lolland Kommune.
Vi håber på at store og små turistaktører får en god konstruktiv snak om fælles mål og indsats.
Kan turistarbejdet styrkes yderligere ved et tættere samarbejde mellem ”erhverv” og ildsjæle – så skal vi videre med det.
.
Fælles projekter og arrangementer:
Vi havde et godt besøgt arrangement på kroen den 23. marts 2017, hvor vi havde besøg fra ø-sammenslutningen. Vi fik mulighed for at vise dem vores ø, og hvad vi sådan lige er i gang med her. Alle, der deltog, blev nok klogere på, hvordan vi kan få hjælp og støtte fra Ø-Sammenslutningen. Vi må styrke vores brug af Ø-sammenslutningen i vores eget arbejde for bedre vilkår her.
.
En stor flok frivillige Femøboere og fritidshusejere, brugte en weekend til at rydde uønsket krat ved pærealleen på Kongevejen. Kort tid efter slog sommerhusfolket til og ryddede på tilsvarende måde op ved Æblestien ned mod vandet. Vi skal selvfølgelig holde resultaterne ved lige, og se at komme videre med næste projekt ”Pigmosen”.
Men først hensynet til fugleyngel og så fugtigt efterår/vinter, har spændt ben.
Målet med mosepleje er, at få vores ø til at fremstå indbydende – og at have det sundt og sjovt i fællesskab med projektarbejdet – ude i Femøs smukke natur. Vi er enige med Lille Strandgård Grundejerforening om, at vi skal arbejde for fælles projekter om ”natur-fitness” – ligesom vi vil fortsætte med at holde fælles Sct. Hans-arrangementer på skift.
.
Der var også hyggelige og travle dage på havneområdet, da en flok frivillige satte – Det Gule magasin – væggen på bagsiden af flaskecontaineren – blomsterkummer og bænke, i bedre stand med maling. Der blev også ryddet op og fjernet ukrudt og fejet på området. Et par dage inden var ”Grædemuren” også blevet fuget rigtig pænt. Tak til alle, som tog fat.
.
Vi havde igen i år et flot samarbejde mellem Femø Beboerforening og Femø Jazz. En stor flok frivillige gav et nap med i baren m.m. – og på den ”sunde” side. Samarbejde mellem øen og jazzen gavner os alle.
.
Der arbejdes på at etablere en ny flyveplads ved Femø kro. Den fjernede terrasse er erstattet af en terrasse foran kroen, og der er planer om en terrasse mere i fremtiden. Det er godt for Femø, når ”kroen har det godt” – den er vigtig for hele øens eksistens. Frivillige gav – og giver – en hånd med.
.
Der var en kåd og god stemning, da oktoberfesten på Femø Kro blev afviklet, den sidste weekend i efterårsferien. Festen var arrangeret af Femø Beboerforening og Femø Kro. Vi og kroen vil gerne gøre en fest i forbindelse med efterårsferien til en tradition. Det behøver ikke at være i Lederhosen!
.
Lørdag den 28. april 2018 kl. 18.00 bliver der spisning på kroen – og med efterfølgende koncert med ”Det Yderste Hav” – fra Fanø med sønderhoning. Det koster 165kr. for arrangementet. Tilmelding til kroen.
.
Vi havde også et rigtig godt besøgt vælgermøde på Femø Kro op imod kommunevalget. Der deltog repræsentanter fra 5 partier. Der var en god debat, og ud over mange Femøboere, havde også Askøboere og Fejøboere fundet vej til vores valgmøde på Femø.
.
.
Vi på Femø er kendte for et højt aktivitetsniveau og vilje til at hjælpe hinanden og styrke fællesskabet. Det skal vi forsøge at brede endnu mere ud. Og vi skal holde fast i det muntre fællesskab, hvad enten vi slår os løs på kroen eller slider med praktiske opgaver eller møder. Vi har brug for alle, der vil være med.
.
Renovering af havnen og plan om ”Stenbideren”
Vores daværende Ø-kontakter Chris og Jørgen inviterede havnechef Tummas Juul til møde for at få klarlagt omfanget af den kommende havnerenovering. I mødet deltog også 2 repræsentanter fra Femø Bådelaug.
Området som bliver renoveret, er ud mod havnebassinet og ind omkring Det Gule Magasin, og rundt omkring det røde skur, hvor vi har udlejningscyklerne under tag.
Afvanding / kloakker under alt dette renoveres, og som ny belægning bliver arealet dækket med coloc-sten.
Vi har meget længe ønsket en renovering af havnen, og vi i bestyrelsen er meget glade for Chris´ og Jørgens initiativ. De blev stillet i udsigt, at arbejdet foregår sidst på vinteren / tidligt forår, så det er klar til næste turist- og sejlersæson.
Den tidsplan er desværre skredet for kommunen.
Som opfølgning på denne begrænsede renovering har Chris og Jørgen på vegne af Femø Bådelaug og Femø Beboerforening søgt real-dania om et større beløb til opførelse af ”Stenbideren”.
Jeg vil ikke her gennemgå projektet, men blot udtrykke håb om, at vi får bevilget det store beløb vi har søgt real-dania om. I kan se mere på femo.dk.
Det er gået rigtig stærkt på grund af snævre ansøgningsfrister, og der er udvist betydeligt handlekraft af vores Ø-kontakter. Der blev hasteindkaldt til orienteringsmøde i Præstegården for alle om sagen.
Her var der bred opbakning til de foreløbige projektplaner.
Det er selvfølgelig bedst at behandle sådanne planer grundigt og i god tid, men som her – kan det være nødvendigt at handle hurtigt og resolut.
Ansøgningen om ”Stenbideren” har medført at jeg – som fungerende formand for Beboerforeningen – har modtaget henvendelser fra Femø Kro og Høker om risiko for konkurrenceforvridning i forbindelse med Stenbideren, hvis real-dania godkender og støtter projektet.
Fra bestyrelsens side har vi anerkendt deres bekymring og blandt andet lovet, at vi ikke vil lave konkurrenceforvridende aktiviteter.
Vi har aftalt at mødes med Kroen og Høkerne til en åben dialog om det fremtidige samarbejde i relation til ”Stenbideren”.
Vi forventer, at vi løser eventuelle bestående – eller kommende – uenigheder om opgaver konstruktivt i fællesskab. Beboerforeningen er i vedtægterne bundet til at arbejde for grundlaget for en dagligvarehandel på Femø – og vi ved også ligesom jer – hvor stor betydning kroen har for turismen på Femø.
”Stenbideren” skal sammen med havnerenoveringen tiltrække flere turister og dermed øget omsætning på Femø – også – hos kro og høkere – og Alices is og pølsebod.
Bestyrelsen og ”Stenbideren” har brug for en tilkendegivelse fra de fremmødte om opbakning til at arbejde videre med projektet.
Efter de nye vedtægters § 6 om bestyrelsen vender sagen tilbage til en generalforsamling i beboerforeningen, når de mulige økonomiske konsekvenser og risici ved ”Stenbideren” er beskrevne. Først da træffes endelig beslutning om gennemførelse af ”Stenbideren.
..
Valget til Ø-kontakter:
En ny bestyrelse må prøve at finde en bedre løsning end de nuværende valgregler.
Jørgens beslutning om at trække sig som kandidat til Ø-kontaktudvalget betød samtidig, at Inge-Lise ikke kunne få sit særlige ønske opfyldt om at afprøve sin og andres opbakning som Ø-kontakt ved et egentligt valg.
Det kan vi ikke ændre på. Men forsamlingen her kunne jo tilkendegive opbakning til vores Ø-kontakter – Chris og Inge-Lise. I kan for eksempel klappe nu. Tak.
.
Hvis nogen af jer savner nogle ord til de afgående bestyrelsesmedlemmer, Lis, Henning og Jørgen, så har jeg valgt at sige lidt – under punkt 11 på dagsordenen om valg til bestyrelsen.
Hermed har jeg afsluttet bestyrelsens beretning for perioden marts 2017 – marts 2018.