Femø

Print Du er her: Forside » Opslagstavlen

Femø Beboerforening indkalder til generalforsamling, 24/3 2018

Femø Beboerforening
Afholder ordinær generalforsamling lørdag d. 24. marts 2018 kl. 14:00 på Femø Kro.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
.
2. Valg af 2 stemmetællere
.
3. Bestyrelsens beretning.
.
4. Beretning fra udvalg.
Ø-kontakt
TURBO-udvalg.
Ø-sammenslutningen.
.
5. Udvalg med selvstændig økonomi fremlægger reviderede regnskaber til godkendelse.
.
6. Beboerforeningens reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.
.
7. Fremlæggelse af det samlede årsregnskab for beboerforeningen til godkendelse.
.
8. Fremlæggelse og godkendelse af budget for det kommende år.
.
9. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.
.
10. Behandling af indkomne forslag: Godkendelse af de på generalforsamlingen i 2017 efter § 5 besluttede vedtægtsændringer. Ændringerne er indarbejdet – og markeret – i vedhæftede nye vedtægter, som formelt kan træde i kraft efter godkendelse 24.marts 2018.
.
11. Valg af 3 medlemmer og 2 suppleanter til bestyrelsen:
På valg er:
Ulrik Andreasen (villig til genvalg)
Lis Christoffersen (ikke villig til genvalg).
Henning Grenaae (ikke villig til genvalg)
Valg af 2 suppleanter:
12. Valg af 2 revisorer:
Bestyrelsen foreslår som revisorer:
Esben Roug – er villig til genvalg
Palle Sørensen – er villig til genvalg
revisor suppleant:
13: Eventuelt:
På bestyrelsens vegne: Ulrik Andreasen, Formand for Femø Beboerforening.
.
For at se beboerforeningens vedtægter:
Klik på Vedtægter for Femø Beboerforening
For at se årsregnskab og budget:
Klik på Årsregnskab 2017 og budget 2018