Femø

Print Du er her: Forside » Opslagstavlen

Generalforsamling i Femø Beboerforening, lørdag 1. april 2017

Der afholdes ordinær Generalforsamling i Femø beboerforening.
Tid: Lørdag d. 1. april 2017 kl. 14.
Sted: Femø Kro

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af 2 stemmetællere.
3. Bestyrelsens beretning.
4. Beretning fra udvalg.
 Ø-kontakt
TURBO-udvalg.
 Ø-sammenslutningen.
5. Udvalg med selvstændig økonomi fremlægger reviderede regnskaber til godkendelse
6. Beboerforeningens reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.
7. Fremlæggelse af det samlede årsregnskab for Beboerforeningen til godkendelse.
8. Fremlæggelse og godkendelse af budget for det kommende år.
9. Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen foreslår kontingentforhøjelse på 50,00 kr.
10. Behandling af indkomne forslag.
Bestyrelsen fremlægger forslag til vedtægtsændringer, i følge bilag.
11. Valg af 2 medlemmer og 2 suppleanter til bestyrelsen.
På valg er:
 Ove Roug – er villig til genvalg
 Marie Jacobsen – er villig til genvalg
Valg af 2 suppleanter:
 Inge-Lise Bisted – er villig til genvalg
 Tommy Olsen – er villig til genvalg
12. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
Bestyrelsen foreslår som revisorer:
 Esben Roug – er villig til genvalg
 Palle Sørensen – er villig til genvalg
Og som revisorsuppleant:

13. Eventuelt.
P. B. V.. Jørgen Larsen, formand for Femø Beboerforening.

Vedtægter-revideret 2015
Bilag vedr. vedtægtsændringer 2017
Regnskab og budget 2016-17