Femø

Print Du er her: Forside » Opslagstavlen

Generalforsamling i Jagtforeningen, 17. marts 2018

FEMØ JAGTFORENING
INDKALDER HERVED TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING
PRÆSTEGÅRDEN
LØRDAG, DEN 17. marts 2018 kl. 10.00

DAGSORDEN:

Valg af dirigent.
Valg af 2 stemmetællere.
Bestyrelsens aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling.
Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
Fremlæggelse og godkendelse af budget for det kommende år.
Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent: AKTIV kr. 40 og PASSIV kr. 20.
Behandling af indkomne forslag.
Ingen.
Valg af bestyrelsesmedlemmer (i lige år afgår 3 bestyrelsesmedlemmer).
Bestyrelsen består af (se nedenstående kolofon).
På valg er:
- Flemming Bech, der er villig til genvalg.
- Niels Troels Hansen, der er villig til genvalg.
- Kaj Larsen, der er villig til genvalg.
9. Valg af 1 suppleant. Bestyrelsen foreslår:
- Ebbe Jacobsen, der er villig til genvalg.
10. Valg af 1 revisorer.
Bestyrelsen foreslår:
- Ole Andersen, der er villig til genvalg.
11. Eventuelt.

p FjF v
BESTYRELSEN

NB!
Indkaldelse til FjF generalforsamling 2018 er varslet via Talerøret nr. 2, 3 og 4-2017.
Denne indkaldelse ”ligger” på Femøs hjemmeside.
FjF Vedtægter, i papirudgave, udleveres ved henvendelse til sekretæren.

Klik her for at få den fulde tekst